معرفی

مشخصات فردی

ایمان رحیمی آلوقره

نام - نام خانوادگی : ایمان   رحیمی آلوقره

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : عمران - عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید باهنر کرمان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : عمران - مدیریت و ساخت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عمران مهندسی زلزله
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشگاه آزاد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-07-01

ایمان رحیمی آلوقره
ایمان رحیمی آلوقره

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^